קריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים המיוחדת לעניין מינויים בכירים בשירות המדינה

בד' תשרי, התשע"ח  24/09/2017

הודעה לתקשורת

קריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים המיוחדת לעניין מינויים בכירים בשירות המדינה

 

התנועה לאיכות השלטון ומעש פנו לשרי הממשלה וליועמ"ש בעקבות פרסומים, לפיהם חרף התנגדותו של מ"מ נציב שירות המדינה, אישרה ועדת השירות את המלצות ועדת השרים שקד-לוין. לכן, בטרם תועלה ההצעה להצבעת הממשלה, פונים הארגונים אל שרי הממשלה בקריאה להביע את הסתייגות מהצעה פסולה זו, ובבקשה כי ימנעו מלתמוך בה. כן מציינים כי שינוי רחב כאמור נדרש כי ייעשה בחקיקה, ולא בהחלטת ממשלה.

 

על פי הפרסומים, המלצות הוועדה כוללות הוספת תקן בכל משרד ממשלתי המונה יותר מ-150 עובדים של משנה למנכ"ל במשרת אמון מטעם השר הממונה, וללא צורך במכרז או ועדת איתור – קרי, מינוי פוליטי. בנוסף, ועדות האיתור למינוי בכירים נוספים במשרדי הממשלה יצומצמו, מחמישה נציגים לשלושה נציגים בלבד, באופן שיגדיל את כוחו של מנכ"ל המשרד הממשלתי בוועדה (שממילא ממונה על ידי השר כמשרת אמון). כל זאת, על פי הסכמים קואליציוניים ולצורך "הגברת המשילות".

התנועה ומעש מבקשות להביע הסתייגות והתנגדות נחרצת למהלכים אלו, אשר יביאו לפוליטיזציה של השירות הציבורי ויסכלו את תכליות המינהל בקידום רווחת הציבור. אלו יביאו בהכרח לפגיעה בטוהר המידות ובאמון הציבור בממשל ובשירות הציבורי, דבר אשר כשלעצמו דווקא יביא לפגיעה בעקרון המשילות.

הנחת המוצא במדינה דמוקרטית היא כי השירות הציבורי ועובדיו חייבים את חובת הנאמנות שלהם לציבור אותו הם משרתים. הפיכת היוצרות והרחבת המינויים הפוליטיים
הנעשים על ידי השר עצמו עלולה להמיר את חובת הנאמנות של
עובד הציבור לציבור בחובת נאמנות לשר שמינה אותו. הפרה זו עלולה להביא לפגיעה קשה בשירות הציבורי ובאמון הציבור במערכת הציבורית, שעל בסיסו נשענת כל פעילותה.

יתר על כן, מנקודת מבט של המועמדים לשירות הציבורי, הרי שההצעה תפגע פגיעה קשה בעקרון השוויון, שכן מינוי פוליטי בבסיסו הוא הפליה לטובת המקורבים, ולא בהכרח המוכשרים ביותר. מציאות זו אף עלולה להביל להנמכת הרמה המקצועית של עובדי הציבור בשירות המדינה, בשל צמצום העובדים בעלי הכישורים.

מלבד הבעיות הנובעות מעצם המינוי הפוליטי, להוספת התקנים למשנים למנכ"לים מחיר כספי גבוה, אשר על פי הפרסומים מוערך בכ-56 מיליון ש"ח לקדנציה. זאת, שכן כל מינוי משנה למנכ"ל כולל, נוסף על משכורתו, הקצאת לשכה ורכב, וכן העסקת עוזר/ת ומזכיר/ה. כל זאת, על חשבון הקופה הציבורית, ותוך ניפוח מיותר של המנגנון השלטוני.

מעבר לכך שהשינוי אינו ראוי מבחינה מהותית-ערכית, הרי שיש כשל חוקי בשינוי כאמור באמצעות החלטת ממשלה. חוק שירות המדינה, אינו מיועד להרחבת המינויים בדרך זו על ידי הממשלה לבדה. התוספת השנייה לחוק מפרטת משרות ספציפיות מאוד, יחידות בשירות הציבורי – ולא משרות רוחביות. לפיכך, שינוי מהווה הסדר ראשוני שאינו יכול להיעשות בחקיקת משנה, קרי בהחלטת ממשלה. ככל שהממשלה מבקשת לקדם הסדר כאמור, עליה לעשות זאת בדרך של חקיקה ראשית, אולם כאמור – הסדר זה ייפגע קשות בשירות הציבורי ובציבור כולו.

 

אימוץ המלצות ועדת השרים על ידי הממשלה יהווה כלי לקידום מינויים בלתי ראויים. מצב זה הנו פסול ביסודו, ועשוי להעצים את הבעיות הגלומות בתופעת המינוי הפוליטי כאמור ולהביא לפגיעה חמורה באמון הציבור. בנוסף, לא ניתן לקדם הסדר כה-רחב כאמור בדרך שאינה חקיקה ראשית.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il