איכות השלטון לרשות המיסים בקריאה שלא להאריך את תוקף האישור של אגודות עותומניות

כ"ה בכסלו, תשע"ח 13.12.2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון לרשות המיסים בקריאה שלא להאריך את תוקף האישור של אגודות עותומניות

לקראת סיום תוקף האישורים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה המוחזקים בידי אגודות עותומניות (אוניברסיטת תל אביב ומכבי שירותי בריאות), התנועה קוראת למנהל רשות המסים לפעול בהתאם להמלצות ועדת פריש ולאינטרס הציבורי ולא להאריך את תוקף האישור.

בדצמבר 2013 מינה שר האוצר את "הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה" בראשות השופטת בדימוס שרה פריש במטרה שזו תבחן את אמות המידה והקריטריונים לפיהם יקבל מוסד ציבורי אישור זיכוי מס בגין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בחודש מאי 2014 הוגשו המלצות הוועדה לשר האוצר. בין היתר, המליצה ועדת פריש לא לאפשר לאגודות עותומניות לקבל הכרה כמוסדות ציבוריים ולהגביל הטבה זו לגופים הרשומים כעמותות, חברות לתועלת הציבור, הקדשות ציבוריים או תאגידים סטטוטורים. לצורך כך, המליצה הוועדה לתת לאגודות שהות של שנתיים לשינוי ההתאגדות שלהן ולעגן את דרישת הסיווג התאגידי במסגרת תיקון לפקודה.

שר האוצר החליט לאמץ את עיקר המלצות ועדת פריש. החל מאוגוסט 2014, הואצלו סמכויות שר האוצר לפי סעיף 46 לפקודה אל מנהל רשות המסים. בהמשך לכך, פורסם בספטמבר 2015 חוזר מס הכנסה בנושא, אשר הטמיע חלק מההמלצות; ואולם, בחוזר לא הייתה התייחסות להמלצה האמורה.

לפני מספר חודשים פורסם דוח מבקר המדינה בעניין הפיקוח על האגודות העותומניות, במסגרת הדו"ח השנתי של משרד מבקר המדינה. בדוח זה עמד מבקר המדינה על הכשלים הרבים שנתגלו בהסדרת הנושא ובביצוע הפיקוח הממשלתי, בכנותו זאת כ"כשל רגולטורי מתמשך".

בפרט, התייחס דוח המבקר להיעדר הפיקוח על הטבות במס לאגודות. בדוח נכתב כי ישנן אגודות אשר עודן רשומות כמוסדות ציבור לפי פקודת מס הכנסה ולפיכך זוכות להטבות מס בתרומה אליהן. ממצאי דוח המבקר העידו על כך שטרם נעשה דבר על מנת להטמיע את השינוי שהוצע.

מתוך רשימת האגודות, לשתיים עתיד לפוג האישור בסוף שנת 2017, דהיינו – בסוף חודש זה: אוניברסיטת תל-אביב אגודה, ומכבי שירותי בריאות.

בתשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהוגשה מטעמנו, אשר התקבלה ביום 19.11.2017, נכתב כי "חידוש האישור לאגודות העותומניות המחזיקות באישור לפי סעיף 46 נעשה רק לאחר בחינת זכאות באופן פרטני".

מתן אישור לאגודות אלו הוא הכרה בהן כמוסדות ציבוריים המעניקה להן "חותמת תקינות" העשויה להטעות את הציבור. לבטח אין אינטרס ציבורי בהענקת הטבה לאגודות, בנוסף על הרגולציה המקלה (בלשון המעטה) לה הן זוכות, בהשוואה לגופים אחרים ללא מטרת רווח, כאשר ההבדל בין הגופים מבוסס על הבחנה שרירותית. עמדה זו הובעה אף על ידי ראש רשות התאגידים, כאמור בדוח המבקר.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il