מחלקת מדיניות וחקיקה פועלת במטרה לקדם בכנסת, בממשלה ובקרב מקבלי ההחלטות סדר יום של טוהר מידות, שקיפות ומאבק בשחיתות השלטונית. המחלקה ממקדת מאמצים על-מנת להביא את מקבלי ההחלטות לעסוק בנושאים שהם בלב העשייה של התנועה: קידום מנהל ציבורי תקין, מניעת ניגודי עניינים, תמיכה בחושפי שחיתות, שמירה על מוסדות הדמוקרטיה ועוד.   

 


מספר דוגמאות לפעילות התנועה מהתקופה האחרונה בנושא:

 

הצעות חוק לצמצום קשרי הון שלטון

הצעות חוק להתמודדות עם תופעת "הדלת המסתובבת"

בשנים האחרונות נוצרה תנועה דו-סטרית של עובדים, בדרך כלל בכירים, בין המגזר הפרטי והציבורי; תנועה זו היא טבעית, ומקורה בכללים של השוק החופשי ושל חופש העיסוק, אך היא טומנת בחובה גם סכנות גדולות לטוהר המידות. הצעות החוק נועדו להאריך את תקופת הצינון במקרה שעובד הציבור עובר לעבוד במונופולים או בקבוצות ריכוז; לטפל בעיוותים הרבים שנוצרים כאשר אדם שכיהן כעובד ציבור – עוסק באותם נושאים (ולעתים אף בא במגע עם אותם אנשים) לאחר מכן במגזר הפרטי; הגבלות על שימוש במידע שצבר כאשר היה עובד ציבור ועוד.

עברה הצעת החוק שהתנועה הייתה מעורבת בקידומה להטלת מגבלות על לוביסטים

הצעת החוק של חבר הכנסת דוד ביטן, שנשענת על הצעת חוק קודמת שהתנועה הייתה מעורבת בניסוחה יחד עם חבר הכנסת מיקי רוזנטל – עברה בכנסת בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים. בהצעת החוק יש בשורה של ממש בהתמודדות עם ממדי תופעת הלוביסטים בכנסת וועדותיה והנגישות הבלתי נתפסת בין ההון והשלטון על חשבון האינטרס הציבורי– החוק בין השאר מחייב כל לוביסט לחשוף איזה לקוח הוא מייצג ולדווח גם מהו האינטרס הישיר שהוא פועל עבורו. הצעת החוק קובעת בנוסף תקופת צינון ליועצים פרלמנטריים לפני שיהפכו ללוביסטים ותאפשר להרחיק את הלוביסטים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת ומהלשכות המקצועיות. עוד נקבע כי כל לוביסט יידרש לרשום בפרוטוקול כל ישיבה וכל ועדה בכנסת את שמו ושם הלקוח שהוא עובד עבורו ואת האינטרס אותו הוא מבקש לקדם.

הצעות חוק לחיזוק חושפי השחיתות

הרחבת העובדים הזכאים להגנה של מבקר המדינה ושינוי נטל ההוכחה כדי להקל על חשיפת שחיתות

עובדים בגופים ממשלתיים שונים ורשויות שונות - ובראשם שומרי הסף - שפעלו לחשיפת שחיתות חשופים מאוד להתנכלות. היועץ המשפטי והגזבר הם עובדים בכירים הנחשבים לשומרי סף ומתפקידם לשמור ולפקח על התנהלות על פי החוק וכללי המינהל התקין – אך נכון להיום לא זוכים להגנה מיוחדת של מבקר המדינה במקרה של חשיפת שחיתות, בניגוד למבקר הרשות שזוכה להגנה מיוחדת. הצעת החוק נועדה לתקן עיוות זה ולהשוות בין בעלי תפקידים חשובים אלו. הצעת חוק נוספת מעבירה את נטל ההוכחה על הקשר הסיבתי בין חשיפת השחיתות לבין ההתנכלות – מחושף השחיתות, למעסיק – ובכך מקלה על ההוכחה ומחזקת את חושפי השחיתות.

הצעות חוק בתחום המוניציפאלי

זכויות וחובות חברי המועצה ברשויות המקומיות

תפקיד חברי המועצה, בין היתר, הוא להוות שומרי סף ולפקח על התנהלות הרשות המקומית, לשמור על האינטרס הציבורי, ובמידת הצורך לקדם הגנה על השלטון המקומי בפני התנהלות פגומה ושחיתות שלטונית. לצורך ביצוע עבודתם יש לספק לחברי המועצה את הכלים המתאימים מבחינה כלכלית ומשפטית. ביכולתו של חבר מועצה לפנות ליועץ המשפטי של הרשות, אולם החוק קובע כי היועץ המשפטי יכול להימנע ממתן ייעוץ באם הוא נוכח כי הדבר יכול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים. כך חברי המועצה נותרים ללא ייעוץ משפטי, או שנאלצים להשתמש בייעוץ משפטי חיצוני שהתשלום עבורו יוצא מכיסם הפרטי (בעוד אין הם מקבלים תגמול על עבודתם). על כן מוצע להעניק לחברי המועצה סיוע משפטי שיינתן על ידי מחלקה לייעוץ משפטי לחברי מועצה במשרד הפנים, אשר תוקם מכוח חוק זה. כלי זה יסייע בהשגת תפקידם כשליחי ציבור. בנוסף, מוצע להקים קרן שתממן תביעות נגד הרשות המקומית.

הערות התנועה לקראת הצעת חוק של משרד הפנים לקידום טוהר המידות ברשויות המקומיות

בעקבות דו"ח שהגיש צוות מיוחד שעסק בנושא טוהר המידות ברשויות המקומיות, במשרד הפנים מגבשים הצעת חוק בנושא. התנועה הגישה (יחד עם עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין") הערות רבות על-מנת לשפר את הצעת החוק ולהביא לכך שסוף סוף יהיה טיפול רציני בנושא טוהר המידות ברשויות המקומיות. בין הצעותיה העיקריות של התנועה: קידום הסדרת תחום השלטון המקומי בחוק אחד ומאוחד, במקום הוראות רבות המורכבות טלאים-טלאים – שמקשות על הפיקוח; פרסום הכרעות היועצים המשפטיים לרשויות המקומיות, ומתן אפשרות לציבור לערער עליהן; החלת הגדרה ברורה למילה "קרוב" בהקשר של ניגודי עניינים; החלת כללי השעיה שחלים כיום רק על ראשי הרשויות – גם על חברי מועצה; החלת האיסורים בדבר מינוי קרובי משפחה גם על המועצות הדתיות; החלת חובה לפרסם מכרזי כוח אדם באתרי האינטרנט של הרשויות; ועוד.

פרסום דו"חות מבקרי עירייה

עפ"י הצעת החוק, הרשויות המקומיות יהיו חייבות לפרסם את דוחות מבקר הרשות המקומית באתר האינטרנט של הרשות. דו"חות הביקורת מאפשרת לציבור התושבים הצצה על התנהלות הרשות המקומית, ולדרוש לתקן ליקויים שמאתר מבקר הרשות המקומית. פיקוח ציבורי שכזה אינו קיים כיום, שכן הרוב המוחלט של הרשויות המקומיות לא מפרסם את דו"חות הביקורת ולמעשה משאיר אותם במחשכים, אולם הוא חשוב על מנת להבטיח תיקון ליקויים, התייעלות הרשות, חיסכון במשאבים וטוהר מידות. פרסום באתר האינטרנט ישיג מטרה זו.

טוהר המידות, שקיפות וניגודי עניינים

ניגודי עניינים של נבחרי ציבור

הצעת חוק שנועדה להסדיר, סוף כל סוף, את סוגיית ניגודי העניינים של נבחרי ציבור בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי – והגברת השקיפות בנושא. ההצעה מסדירה מועד להגשת דוח גילוי בדבר ניגוד עניינים - ואת זכות הציבור לעיין בדוחות.

הצעת חוק הפחתת האגרה על עתירות עפ"י חוק חופש המידע - כדי להגביר את השקיפות

התנועה מקדמת בשיתוף עם חברי כנסת הצעת חוק שנועדה להפחית את האגרה על עתירות עפ"י חוק חופש המידע – על-מנת להנגיש את האפשרות הזו לציבורים כמה שיותר רחבים ולהגביר את השקיפות. אין סיבה שיהיו חסמים בין הציבור לבין מידע השייך לו. כרגע הגשת בקשה לקבלת מידע עולה 20 ₪, אבל אם הרשות לא עונה או לא מוסרת את המידע בלי הצדקה מספקת, אפשר להגיש עתירה. הגשת עתירה עלותה כ-2000 ₪ (פי מאה!!), מה שגורם לאנשים רבים לא להגיש עתירה. החשש הוא שהרבה רשויות ציבוריות עלולות לנצל את המשוכה הגבוהה הזו ולא למסור מידע מתוך הידיעה שסיכוי קלוש שהפונה יעתור לבית משפט. התנועה רואה בכך פרצה הקוראת לגנב, וביקשה להסדיר את זה.

החוק לביקורת על הפרקליטות

התנועה מקדמת כבר מספר שנים את נושא הקמת וחיזוק הנציבות לביקורת על הפרקליטות – נושא שלאחרונה נראה שכבר אין חולק על חשיבותו, בין השאר לאחר שהתפוצצו פרשות חמורות לכאורה כמו זו של פרקליטת מחוז ת"א לשעבר רות דוד וקשריה עם עו"ד רונאל פישר. בחודש מרץ 2016 משרד המשפטים הגיש תזכיר חוק לקראת הסדרת עניין הביקורת על הפרקליטות בחקיקה. בעקבות כך, התנועה הגישה נייר עמדה מפורט ובו הצעות קונקרטיות ומהותיות על מנת להבטיח שהחוק המוצע אכן ידאג לקיום ביקורת אמתית ויעילה על הפרקליטות, והשתתפה בישיבות הרבות בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת – ולאחר מכן, החוק עבר.

הצעות חוק בתחום הכלכלי

הישג חשוב: אושרה הצעת החוק לצמצום ריכוזיות הבנקים

התנועה נאבקת כבר שנים במצב של ריכוזיות הבנקים – כאשר הציבור משלם מכיסו סכומים עצומים על כך שאין מספיק תחרות בתחום הבנקים והאשראי במדינה. היינו שם מהרגע הראשון - מול ועדת שטרום וועדות נוספות שדנו בנושא, בהגשת ניירות עמדה מקצועיים בשלבים שונים של התהליך, בניסוח הצעות קונקרטיות לשינוי והשלמת הצעת החוק, ובפעולה נמרצת מול חברי הכנסת ובעיקר בעמידה כחומה בצורה מול גדודי הלוביסטים ששלחו הבנקים במטרה לסכל והחליש את הרפורמה – ובסופו של דבר לא רק שהצעת החוק עברה בוועדת הרפורמות – אלא גם הצלחנו להכניס אליה סעיפים, תוספות ושינויים קריטיים ביותר. בין השאר, בזכות הצעת החוק והשינויים שהצלחנו להכניס לתוכה, שני הבנקים הגדולים במדינה יצטרכו למכור את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותן והם לא יוכלו יותר לעסוק בתפעול והנפקה של כרטיסי אשראי – ובכך סוף סוף, אחרי שנים, שוק האשראי יפתח לתחרות; בנוסף, בזכות ההצעה לא רק בנקים יוכלו לקבל רישוין מחברת סליקת האשראי; אחוזי האחזקה הריכוזיים בחברה יצומצמו משמעותית – ל-10% בלבד; שוק ההלוואות יפתח לתחרות; והכי חשוב – לחוק הזה יהיו שיניים, וסנקציות פליליות יחכו למי שיעבור על חלק מסעיפיו; החוק צפוי להביא להוזלה משמעותית בתשלומים שמשלם הציבור הרחב לבנקים וסוף סוף להילחם במצב הריכוזי של השוק.

פעילויות נוספות בפרויקט מדיניות וחקיקה

קידום יישום חוק טוהר המידות

התנועה ממשיכה לפעול לקידום יישום חוק טוהר המידות – חוק המאפשר לנשיא המדינה להעניק תעודות הוקרה לחושפי שחיתות, אך לא יושם במשך למעלה מעשרים שנה. התנועה יזמה ישיבה בכנסת על הנושא, ובעקבות ישיבה זו ופעולות נוספות של התנועה הנשיא אכן בחן את מקריהם של מספר חושפי שחיתות. התנועה אף הגישה לנשיא המלצות על מספר חושפי שחיתות להם סייעה, ובסופו של דבר למרבה השמחה מאמצינו נשאו פרי ובינואר 2016 הוענקו לראשונה על ידי נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, תעודות הוקרה לשלושה חושפי שחיתות, בהם המלצת התנועה מר שאול כרמלי- חושף שחיתות בנמל חיפה שהתנועה ליוותה אותו במשך שנים, ואביר איכות השלטון. בעת האחרונה פועלת התנועה להקלה בתנאי הסף לקבלת תעודות הוקרה, בדגש על שינוי הפרשנות שלהם את החוק שהערימה קשיים שלא לצורך, פעילות שזכתה להצלחה למול משרד המשפטים.

עתירה לבג"ץ לשינוי מדיניות: דרישה משר הפנים לקבוע תקנות בנושא תקנים ותקציב מינימאליים למבקרים ברשויות המקומיות

מבקרי הפנים ברשויות המקומיות, שתפקידם להתריע ולשמור מפני שחיתויות וחריגות מהמנהל התקין, פעמים רבות מוצאים את עצמם חלשים וחסרי הגנה מול בעלי הכוח, ולפעמים הם נעשים קורבנות של ממש למסעות רדיפה. כדי שהם יוכלו למלא את תפקידם ברצינות חייבים לוודא שהם יכולים לפעול באופן עצמאי, ולהיות בלתי תלויים בראש הרשות המקומית. שר הפנים אמור, עפ"י החוק, לקבוע הוראות ברורות בנושא הזה, ולקבוע מהו מספר התקנים המינימאלי והתקציב המינימאלי ללשכת מבקר הרשות המקומית - אבל מבקר המדינה מצא ב-2010 שהדבר לא נעשה. בלי זה קשה למבקרים לעבוד בצורה עצמאית ורצינית - וההימנעות של שר הפנים מלמלא את חובתו הקבועה בחוק במשך 20 שנים היא תמוהה. מטרת העתירה לחייב את שר הפנים לצייד את שומרי הסף בכלים הבסיסיים הנחוצים לעבודתה עצמאית ורצינית. בעקבות העתירה הקים משרד הפנים ועדה שמטרתה לטפל בעניין. בדיון שהתקיים בעתירה בית המשפט תמך לחלוטין בעמדת התנועה ועמד על חשיבות הנושא

הסדרת תעמולת הבחירות

התנועה הגישה לוועדה הציבורית לבחינת דרכי תעמולת הבחירות נייר עמדה מפורט, ובו המלצות לשינויים בחוק. בין השאר, התנועה מציעה להשית חיוב אישי על מועמדים שקיבלו קנסות בשל הפרת החוק; וכן חיוב קבלת אישור מראש על תעמולת בחירות הכוללת תמונות, וידאו או אודיו – וזאת על-מנת להתאים את החוק לעידן האינטרנט ולמציאות בשטח.

כללי אתיקה לשרים

התנועה פועלת לעיגון קוד אתי לשרי הממשלה – שבאופן תמוה, מתנהלים ללא כל כללי אתיקה. לאחר שפעילותה ארוכת השנים של התנועה תרמה לקבלת כללי אתיקה לפעילותם של חברי הכנסת – כעת התנועה מקדמת עיגון כללים כאלה גם לשרים; לא יתכן שהרף הפלילי יהיה הרף הרלוונטי היחיד למקבלי ההחלטות.

קריאה להימנע מקידום המלצות ועדת השרים בדבר מינוי משנים למנכ"לים במשרדי ממשלה כמשרות אמון

התנגדות להצעות חוק ולשינויי מדיניות

- התנועה פנתה לחברי הכנסת בבקשה שלא לתמוך ב"חוק הג'ובים" – בשל החשש שחוק זה יביא למינויים פוליטיים; - התנועה פנתה לשרת המשפטים בדרישה להתנגד להצעות חוק שמגבילות חקירות פליליות נגד ראשי ממשלה – איש לא יכול להיות מעל החוק.

Tanıtım Filmi Seslendirme

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il